1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Peruuttamisaika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;

Päivä: kalenteripäivä;

Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja ja jossa toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;

Kestävä väline: mikä tahansa väline, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennettuja tietoja voidaan myöhemmin käyttää ja jäljentää muuttumattomina.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etäsopimuksella;

Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämässä järjestelmässä käytetään sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan lukien yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;

Etäviestintätekniikalla tarkoitetaan keinoja, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samanaikaisesti samassa huoneessa.

Yleiset ehdot: yrittäjän nykyiset yleiset ehdot.


2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

JEMO B.V.
Stationsweg 64a
1471CM Kwadijk, Alankomaat.
COC: 81582471
ALV-TUNNUS: NL862146124B01


3 artikla - Sovellettavuus
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin sekä kaikkiin etäsopimuksiin ja tilauksiin yrittäjän ja kuluttajan välillä.

Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset ehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleiset ehdot ovat nähtävillä yrittäjän tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, yleisten sopimusehtojen teksti on edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä annettava kuluttajan saataville sähköisessä muodossa siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä on ilmoitettava, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavoin.

Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan myös erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin, ja jos yleiset ehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja vetoaa aina siihen sovellettavaan määräykseen, joka on hänelle edullisin.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain pätemätön tai kumottu, sopimus ja nämä ehdot pysyvät muilta osin voimassa ja kyseinen määräys korvataan keskinäisessä neuvottelussa välittömästi määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman pitkälle alkuperäisen määräyksen soveltamisalaa.

Tilanteet, joita nämä yleiset sopimusehdot eivät kata, on arvioitava "näiden yleisten sopimusehtojen hengessä".

Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtojemme määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava näiden ehtojen hengen mukaisesti.


4 artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on sidottu ehtoihin, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.
Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne kuvastavat tuotteita ja/tai palveluja todenmukaisesti. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, eritelmät ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkamiseen.

Tuotteiden kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että esitetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.

Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti
Hinta, lukuun ottamatta tulliselvityskustannuksia ja maahantuonnin arvonlisäveroa.

Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu käyttää maahantuontia koskevia posti- ja kuriiripalvelujen erityisjärjestelyjä. Tätä asetusta sovelletaan, jos tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, kuten tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (joko yhdessä tai yhdessä veloitettujen tulliselvityskustannusten kanssa) tavaroiden vastaanottajalta;

mahdolliset lähetyskulut;

tapa, jolla sopimus tehdään, ja mitä toimia sen toteuttaminen edellyttää;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

maksu-, toimitus- ja täytäntöönpanotapa;

Määräaika tarjouksen hyväksymiselle tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;

Etäviestinnän hinnan taso, jos etäviestintätekniikan käyttökustannukset lasketaan muun kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perusmaksun perusteella;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, millä tavoin kuluttaja voi tutustua siihen;

tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot ja halutessaan korjata niitä;

mahdolliset muut kielet, joilla sopimus voidaan tehdä hollannin lisäksi;
käytännesäännöt, joita elinkeinonharjoittaja noudattaa, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja
etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on pitkittynyt kauppa.

Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityyppi.


5 artikla - Sopimus

Sopimus tulee voimaan, jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt asetetut ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen sähköisen hyväksymisen vastaanottamisen. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus luodaan sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin tietojen sähköisen siirron turvaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet.

Yrittäjä voi - lainsäädännön puitteissa - tutustua kuluttajan kykyyn täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikkiin tosiseikkoihin ja tekijöihin, joilla on merkitystä etäsopimuksen moitteettoman tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja.

Yrittäjä lähettää kuluttajalle yhdessä tuotteen tai palvelun kanssa seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle:

 1. Yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksia;
 2. edellytykset ja tapa, joilla ja jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
 3. tiedot takuista ja myynnin jälkeisestä palvelusta;
 4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei yrittäjä ole jo antanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.
 5. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva.

Jos kyseessä on kestosopimus, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

Kukin sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.


6 artikla - Peruuttamisoikeus

Kun kuluttaja ostaa tuotteita, hänellä on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän kuluessa. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan ja yrittäjän ilmoittama edustaja on vastaanottanut tuotteen.

Kuluttajan on harkinta-aikana käsiteltävä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Kuluttaja purkaa pakkauksen tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote kaikkine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi postitustodistuksella.

Jos asiakas ei ole 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päättyessä ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle, osto on tosiasia.


7 artikla - Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tuotteiden
palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että elinkeinonharjoittaja on jo vastaanottanut tuotteen tai että voidaan esittää vakuuttava todiste täydellisestä palautuksesta.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
Elinkeinonharjoittaja voi sulkea kuluttajan peruuttamisoikeuden ulkopuolelle 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa
vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteiden osalta:

 1. jotka yrittäjä on luonut kuluttajan määritysten mukaisesti;
 2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
 3. joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi;
 4. jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti;
 5. joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
 6. yksittäisiin sanoma- ja aikakauslehtiin;
 7. ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
 8. hygieniatuotteisiin, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palvelujen osalta:

 1. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa, joka on määrä suorittaa tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
 2. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
 3. jotka koskevat vedonlyöntiä ja arpajaisia.


9 artikla - Hinta

Tarjouksessa mainitun voimassaoloajan aikana tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, vaihtuvin hinnoin. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksen yhteydessä.

Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännöstä tai määräyksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja:

 1. ne johtuvat lainsäädännöstä tai määräyksistä; tai
 2. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.

Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n 1 momentin mukaan toimituspaikka on maa, josta kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolelle. Näin ollen posti- tai kuriiripalveluyritys perii asiakkaalta maahantuonnin arvonlisäveron ja/tai tulliselvityskulut. Näin ollen yrittäjä ei peri arvonlisäveroa.

Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja kirjoitusvirheitä. Paino- ja kirjoitusvirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Jos kyseessä on painovirhe, yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheelliseen hintaan.


10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen, tarjouksessa luetellut eritelmät, kohtuulliset luotettavuutta ja/tai käytettävyyttä koskevat vaatimukset sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevat säädökset ja/tai viranomaismääräykset. Jos niin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan.

Mahdollisista vioista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava kirjallisesti yrittäjälle 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteiden palautuksen on oltava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.

Takuu ei ole voimassa, jos:

Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut niiden

korjaamisen ja/tai muuttamisen kolmannen osapuolen tehtäväksi;

toimitettuja tuotteita on altistettu epätavallisille olosuhteille tai niitä on käsitelty muuten huolimattomasti tai yrittäjän ja/tai pakkauksessa olevien ohjeiden vastaisesti;

puutteellisuus johtuu kokonaan tai osittain viranomaismääräyksistä, jotka on annettu tai tullaan antamaan käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.


11 artikla - Toimitus ja toteutus

Yritys noudattaa äärimmäistä huolellisuutta tuotteiden tilausten vastaanottamisessa ja toteuttamisessa.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

Jollei näiden yleisten ehtojen 4 artiklassa mainituista seikoista muuta johdu, yritys ottaa tilaukset vastaan ripeästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus on viivästynyt tai jos tilausta ei voida täyttää tai se voidaan täyttää vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on tehnyt tilauksen. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman seuraamuksia ja oikeus saada korvausta.

Jos purkaminen mukaisesti edellisen kohdan, operaattori määrä, jonka kuluttajat maksoivat mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua irtisanomisesta, palautetaan.

Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tuotteiden osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä.

Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kunnes tuotteet on toimitettu kuluttajalle tai ennalta nimetylle ja yrittäjän ilmoittamalle edustajalle, ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu.


12 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja uusiminen

Irtisanominen

Kuluttaja voi tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen, milloin tahansa irtisanoa sopimuksen sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Kuluttaja voi tehdä määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa määräaikaisen sopimuksen päättyessä irtisanoa sopimus sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.

Kuluttaja voi tehdä edellisissä kohdissa mainittuja sopimuksia:

irtisanoa milloin tahansa, eikä niitä voida rajoittaa irtisanomiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;

ainakin irtisanoa sopimukset samalla tavalla kuin hän on ne tehnyt;

irtisanoa ne aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on asettanut itselleen.

Jatkaminen
Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida jatkaa tai uusia hiljaisesti
määräajaksi.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikaista sopimusta, joka on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien tai -aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta, voidaan jatkaa hiljaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttajalla on oikeus irtisanoa tämä uusittu sopimus uusimisjakson päättyessä enintään kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikaista sopimusta, joka koskee tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista, voidaan jatkaa hiljaisesti toistaiseksi vain, jos kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.

Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistarkoituksessa (kokeilu- tai tutustumistilaus), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson päättyessä.

Kesto
Jos sopimus kestää yli vuoden, kuluttaja voi vuoden kuluttua sopimuksen voimassaolon päättymisestä irtisanoa sen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, jollei irtisanomista ennen sovitun voimassaoloajan päättymistä
voida vastustaa kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi.

13 artikla - Maksaminen
Siltä osin kuin muuta päivämäärää ei ole sovittu, kuluttajan maksettavaksi tulevat summat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on palvelun tarjoamista koskeva sopimus, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa toimitetuissa tiedoissa tai määritellyssä maksussa olevista epätarkkuuksista välittömästi operaattorille.

Jos kuluttaja laiminlyö, operaattorilla on, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, oikeus ennakkoon veloittaa kuluttajalta kohtuulliset kustannukset.

14 artikla - Valitukset

Valitukset sopimuksen täytäntöönpanosta on täysin ja selkeästi kuvattu 7 päivän kuluessa toimitetaan yrittäjälle, kun kuluttaja on havainnut puutteet.

Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa, joka lasketaan vastaanottopäivästä. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottoviestin ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista keskinäisessä neuvottelussa, syntyy riita, johon sovelletaan riidanratkaisumenettelyä.

Reklamaatio ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä toisin kirjallisesti ilmoita.
Jos yrittäjä katsoo reklamaation aiheelliseksi, yrittäjä harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

15 artikla - Erimielisyydet

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.